Postman集合 |子域名查询API | WhoisXML API

WhoisXML API Postman集成 WhoisXML API Postman集成

Postman 是一个桌面和 Web 应用程序,可从图形用户界面向 API 发出请求。在探索 API 功能以及解决应用程序问题时,建议将 Postman 与 WhoisXML API 端点结合使用。

WhoisXML API Postman 集合可从以下链接获得:

该集合包括一个预配置的环境,需要设置api_key变量来触发每个请求。在“我的产品”页面获取个人 API 密钥 。如果您对 API 有任何疑问,请联系我们。